بنایی و کلیه امورات ساختمان

بنائی/جوشکاری/رنگ آمیزی/سفیدکاری/ تخریب/نصب پرده خدمات فاضلاب و تمام امورات مربوط به ساختمان کلیه خدمات بنایی ، باز سازی و کاشی کاری با گذشت زمان و در اثر عوامل مختلف ، ساختمان های ما خواه...